ระบบประเมินการเรียนการสอน

       มหาวิทยาลัยทักษิณ   เปิดให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ่าน Web Site มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยเปิดให้นิสิตเข้าประเมินช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค

         วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการประเมินการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ นำไปพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต จึงขอความร่วมมือให้นิสิตทุกคน ทุกระดับ ร่วมกันประเมินการเรียนการสอนด้วยตนเองทุกครั้ง ตามวัน/เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การประเมินการเรียนการสอนเป็นข้อมูลปกปิด และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อนิสิต

"การประเมินการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทักษิณ"

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยนิสิต ดังนี้
          4.50-5.00    มากที่สุด หรือดีที่สุด
          3.50-4.49    มาก หรือ ดี
          2.50-3.49    ปานกลาง
          1.50-2.49    น้อย หรือ ไม่ดี
          1.00-1.49    น้อยที่สุด หรือ ไม่ดีเลย

You are the vistor No. :     since September 1, 2002.